Kto môže požiadať o podporu ?

Manželia 35– manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov

Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 6 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov)

Mladomanželia – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti

Osamelý rodič– osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov

a zároveň platí: Vek žiadateľa + lehota splatnosti úveru ≤ 65

Na aký účel  ?

Manželia 35, osamelý rodič

 • Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome do 3 rokov od kolaudácie

Aká je výška podpory a za akých podmienok ?

Podpora sa poskytuje vo forme úveru:

 • Manželia 35, osamelý rodič: maximálne 75 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 100 000 €
 • Mladomanželia do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 €
 • Manželia s dieťaťom do 6 rokov: do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 €

Lehota splatnosti úveru:

 • Manželia, osamelý rodič: maximálne 30 rokov (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov)
 • Mladomanželia, odchovanec, ŤZP: maximálne 40 rokov (lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov)

Úrok:

 • Manželia, osamelý rodič: 2 %
 • Mladomanželia, odchovanec, ŤZP: 1%

Maximálna podlahová plocha bytu:

 • V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás

Aký by mal byť príjem a aké životné minimum ???

 • Maximálny príjem:

Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.

 • Minimálny príjem:

Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

Schopnosť splácania nie je možné preukazovať príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjmom z predaja podniku – ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

 • Životné minimum platné od 01.07.2022:

Životné minimum pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 397,95 €

Ako a čím ručiť ?

Výhradne nehnuteľnosťou:

Hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP ≥ 1,0 násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

Môžem získať bonus ?

ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2000 € z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

Aký je termín podania žiadosti ?

 1. 1. – 30. 9. príslušného kalendárneho roka.
Máte záujem?
 
Kontaktujte nášho poradcu 0901 788 552 alebo projekt@renovin.sk
Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.